fredag 18 januari 2013

Miljögiftiga tungmetaller i barnmat


Idag hälsar jag en gästskribent Gunnar Lindgren välkommen tillbaka till bloggen. Som brukligt är när Gunnar får husera här så kommer det att handla om salmspridning och hur det påverkar vår kost. 

****************************************************
Miljögiftiga tungmetaller i barnmat

Året har börjat med en allvarlig rapport från Testfakta (se nedan), där man påvisat betydande halter av tungmetallerna Arsenik, Kadmium och Bly i barnmat.

Kadmiumhalt i vete
För ett år sedan undersökte organisationen Ren Åker Ren Mat innehållet av kadmium i vetemjöl. Det var stor spridning där och de lägsta halterna kunde påvisas i mjöl från Italien, Danmark och från Västgötaslätten. Fullkornsmjöl från Lantmännen hade den högsta halten av kadmium, men även det cancerframkallande miljögiftet PAH kunde påvisas.
  Även Testfakta undersökte under 2012 svenskt vetemjöl och fann ungefär samma kadmiumhalter som Ren Åker Ren Mat. I mitt förra nyhetsbrev berättade jag att det s k "tolererbara intaget" av ett miljögift är vetenskapligt baserat, medan "gränsvärdet" är anpassat till de verkliga halterna, ekonomi m m. (kallas politiska faktorer). Därför kan intag av ett livsmedel, där halten av ett miljögift "ligger under gränsvärdet" ändå leda till att det "tolererbara intaget" överskrids, i synnerhet för små barn och andra känsliga grupper.

Just "gränsvärdet" för kadmium i mjöl är så högt utformat, att små barn som äter hemtillverkad välling eller gröt sannolikt överskrider sina tolererbara intag med råge. När Lantmännens spannmålsprodukter (Kungsörenen, Axa, Nord Mills m fl) kritiserades hänvisade en ansvarig inom företaget att halten i fullkornsmjöl underskred ett eget utformat "gränsvärde" vid 80 mikrogram kadmium per kilo.

Men det "tolererbara intaget" för kadmium ligger vid 2,5 mikrogram kadmium per kilo kroppsvikt och vecka eller 0,35 mikrogram per dag och kilo kroppsvikt.

Knappt en portion per dag med mjöl från Lantmännen
Då skall ett barn som väger 7 kilo inte ha ett större intag än 2,5 mikrogram kadmium per dag. En portion välling, cirka 2 deciliter, innehållercirka 30 gram mjöl. Om kadmiumhalten i mjölet ligger strax under Lantmännens "eget" gränsvärde vid 80 mikrogram per kilo innehåller vällingportionen cirka 2,5 mikrogram kadmium. Barnet kan knappt äta en portion av detta mjöl från Lantmännen per dag innan det tolererbara intaget överskrids. Då har inte bidraget från vattnet och annan mat räknats in.

Observera att barnmatstillverkarna tycks leta fram råvara med betydligt lägre kadmiumhalt. I tabellen nedan ser vi att en portion av den undersökta barnmaten innehåller cirka 0,5 mikrogram kadmium, väsentligt lägre än hemgjord vällning på mjölet från Lantmännen.

Tungmetaller har oavbrutet ökat i svensk åkermark ? största tillskottet per hektar kommer från slammet

Varför är halterna av miljöfarliga tungmetaller så höga i barnmat och andra livsmedel? Därför att det inte finns någon myndighet som orkar sätta stopp för detta. Under förra århundradet har mängder av tungmetaller tillförts åkermarken, en tillförsel som fortsätter idag trots att vi är i en allvarlig återvändsgränd när det gäller våra barns och vår egen hälsa. Metallerna har kommit i större och mindre omfattning med slam, konstgödsel, luftnedfall, kalk, rötrester och t o m i liten omfattning genom förslitning av jordbruksredskap.

Slam är den i särklass mest tungmetallförorenade gödseln. Om vi begränsar oss till arsenik, kadmium och bly så finns i Naturvårdsverkets Rapport 5148 en jämförelse mellan slam och den vanligaste konstgödseln NPK. Det gäller hur mycket av dessa tungmetaller som tillförs till en hektar när man tillför 22 kilo fosfor:

Tungmetall                        Slam             Konstgödsel                     Luftnedfall
Kadmium                            1 gram           0,03 gram                            0,39 gram.
Arsenik                               3,8 gram        0,34 gram                            1,8 gram.
Bly                                      30 gram         0,24 gram                            17 gram.

Slammet tillför cirka 30 ggr mer kadmium, cirka 10 ggr mer arsenik och cirka 100 ggr mer bly än konstgödsel.
Men ungefär hälften av fosforn i slam är hårt bunden till fällningskemikalier och man behöver lägga på dubbelt så mycket slam för att få en jämförbar fosforgiva. Det innebär att:

Slammet tillför cirka 60 ggr mer kadmium, cirka 20 ggr mer arsenik och cirka 200 ggr mer bly än konstgödsel vid samma verksamma fosforgiva.

I Rapport 5148 anges också hur mycket kadmium, arsenik och bly som tas upp från åkern och finns i vetespannmål. I en skörd på 6,5 ton vete per hektar finns:

Tungmetall                   Tillförs med slam         Bortförs med    Tillförsel större
                                        och luftnedfall              skörden            än bortförsel                      
Kadmium                          1,39 gram                        0,21 gram                 7 ggr                             
Arsenik                               5,6 gram                       0,19 gram               30 ggr
Bly                                      47 gram                       0,044 gram            100 ggr  

Om man summerar innehållet av metaller i slam från alla våra svenska reningsverk under ett år, finns där cirka 20 000 ton metaller, inklusive järn och aluminium! Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket medger: "Vi anser att slam är ett avfall. Det uppstår i en reningsprocess och det finns ett kvittblivningsintresse."

Våra livsmedelsråvaror odlas på slamspridd åker
Våra olika varumärken kan påstå att deras råvaror inte tas från åkrar som tagit emot slam. Men detta är oriktigt. Inom slamspridningen har man hittat på ett begrepp "karens" vilken innebär att det är bara under just det år när man sprider slam som åkern räknas som slamförorenad. Men om slam spridits några år tidigare räknas inte detta, trots att miljögifter som kadmium, arsenik, bly osv är beständiga grundämnen som ligger kvar i långa tider. Även andra organiska miljögifter är mycket beständiga, exempelvis perfluorerade ämnen. I och med att det varje år alltid är någon åker som tar emot slam för första gången, blir det successivt en allt större del av den svenska åkerarealen som tagit emot slam.
  Dessvärre tillämpar även KRAV denna destruktiva "karens"-politik. Under 2012 uppdagades hur en KRAV-gård hade så höga kadmiumhalter i sin köttproduktion att gränsvärdena överskreds och köttet inte fick säljas. Det visade sig att en tidigare ägare av marken hade spridit slam.
Det finns ett enkelt sätt för oss att bryta våra små barns färd allt djupare ner i tungmetallträsket ? att avbryta all slamspridning.

Kretsloppsförgiftning
Det säger sig självt att en fortgående tillförsel av en långt större mängd av miljöfarliga tungmetaller än det som förs bort, leder till alltmer förorenade åkrar och alltmer förorenad barnmat och annan livsmedelsråvara. Att gömma detta missförhållande bakom begrepp som "kretslopp" och "växtnäringsåterföring" är moraliskt förkastligt och slamspridningen måste snarast upphöra. Naturskyddsföreningen, Läkare för miljön m fl kräver detta. Biträdande professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola, Göran Petersson kallar slamspridningen träffande för "kretsloppsförgiftning".

Småbarnsföräldrar och andra livsmedelskonsumenter måste ingripa  
Jag har i flera brev under 2012 meddelat att det är dags för oss konsumenter att ingripa mot tillförseln av miljögifter till vår livsmedelsproduktion. Organisationen Ren Åker Ren Mat är än så länge i kontakt med en rad branscher och varumärken inom livsmedelssektorn. Detta väntas vara avslutat i början av februari. Är inte slamspridningen avbruten då, så ska vi tillsammans genom påverkan och val av varumärken nå fram till en svensk livsmedelsproduktion utan medveten och planerad tillförsel av miljögifter. Observera att i Schweiz och Holland sprider man inte längre slam.             
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar