söndag 15 september 2013

Den svenska modellen - en katastrof för skogen.

- Artikeln först publicerad i tidskriften OM-omställning.

Den svenska modellen är ett uttryck som används av alla möjliga aktörer, inom snart sagt alla områden, som vill ge sin verksamhet en lyster av tolerans, förnuft, försiktighet o.s.v. I ärlighetens namn är det dock inget som längre är så särskilt speciellt med den svenska sjukvården, skolan eller arbetsmarknaden. De påminner på de flesta sätt om hur det ser ut i många andra länder. Likafullt används termen. Så även när det gäller skogsbruket. Men här finns det förstås en tydlig skillnad mellan Sverige och andra länder: Vi är betydligt mycket sämre på skydd och klimattänkande än nästan alla andra jämförbara länder.

Det påstås ofta från industrins sida att ”den svenska modellen” inom skogsbruket är bra för klimatet. Denna argumentering bygger på påståendet att det är nyttigt med kalhyggen eftersom de nyplanterade träden kommer att suga upp massor med koldioxid när de växer, och eftersom de virkesprodukter som industrin tillverkar påstås utgöra en sorts kolsänkor. Detta är dravel!

Visst, allt som växer suger upp koldioxid ur atmosfären, men det gör även gamla skogar - sådana som sägs ha vuxit färdigt. Forskning har visat att den s.k. kolinlagringen fortsätter även i våra gammelskogar, men då främst i marken istället för i det stående virket. Stora delar av allt detta markbundna kol läcker ut i atmosfären när ett skogsområde kalhuggs. Denna koldioxid struntar man från industrins sida i att redovisa när man presenterar sina glädjekalkyler.

Och om man bara orkar skrapa sig igenom ytan i den där argumenteringen om virkesprodukter som kolsänkor så visar sig även denna till största delen vara mumbo-jumbo. Men först av allt kanske vi måste reda ut begreppen. För vad är egentligen en kolsänka?

Som vi lärde oss i grundskolan så ingår ju kol i allt som lever. Ja, i snart sagt allt som finns till. Kolet binds i våra kroppar och i trädets fibrer när vi växer. Träd är alltså så länge de lever en sorts kolsänkor, precis som vi också är det. Men när så en organism dör och nedbrytningsprocessen inleds avges detta kol i form av koldioxid till atmosfären. Organismen har blivit en kolkälla. Eldar man upp den avges allt kolet på en gång, medan det går mycket långsammare om vi istället låter den ruttna. Industrin tänker alltså att om man hugger ner träd och sedan hindrar dem från att brytas ned så skulle ju detta på ett rent teoretiskt plan vara en bra affär ur klimatsynvinkel. Att på ett eller annat sätt binda så mycket kol som möjligt i form av virkesprodukter och liknande. Allt medan ny skog samtidigt växer upp och binder in ännu mer kol.

Och, visst förvandlas en viss del träd till timmervaror, men en stor del av produktionen går till att bli de pappersunderlägg Mc Donalds använder på sina brickor, till Mc Feast-kartonger, ölunderlägg, kaffefilter o.s.v. Den del som kallas för ”virkesprodukter” blir spånskivor och andra sådana trävaror med relativt kort livslängd. På det hela taget kan man faktiskt starkt ifrågasätta om någon enda svensk träprodukt kan sägas vara en kolsänka.
Även om allt vårt svenska virke rent hypotetiskt gick till att bli timmerhus med månghundraårig livstid, så skulle det ju fortfarande i snitt ta någonstans runt 30 år för den växande skogen att kompensera för alla de markutsläpp själva hygget orsakat. 30 år är alltså 30 år vi inte har. Klimatförändringen är här nu. Den är snabb. Den är oförutsägbar.

För att en produkt skulle kunna kallas kolsänka så skulle den behöva ha en väldigt lång livstid. Allt det kol som finns bundet i träråvaran måste bevaras minst lika länge som det tar för den nerhuggna skogen att växa upp igen. Annars har man ju inte ens hamnat på plus-sidan ur koldioxidsynvinkel. Som exempel på sådana kolsänkor skulle vi kunna ta den typ av timmerhus som byggdes i det här landet från medeltid och fram till runt år 1900. En stor del av dem står kvar än idag, så de har ju onekligen låst upp kol under en längre tid, och kan kanske därför sägas vara kolsänkor. Men hur stor del av våra skogar förvandlas idag till timmerhus?Utöver allt detta ”glömmer” industrin bort att ta med alla de utsläpp som de själva orsakar i beräkningen.
Kort sammanfattat: Om man avstår från att hugga en viss skog så fortsätter denna att binda kol, marken börjar inte släppa ut koldioxid, inga skogsmaskiner drar en massa bränsle, inga tunga transporter heller, även utsläppen från industrierna själva minskar. Slutligen slipper vi också de världsvida transporterna av den färdiga produkten och de koldioxidutsläpp som produkten orsakar när den sönderfaller (vilket ju alltså sker ganska omgående med en Mc Feast-kartong).

Men skyddet då? Är vi inte bäst på det i alla fall. Nej, tyvärr är vi även på denna punkt sämst i klassen. Av all skog i landet (och till denna räknas här även myrar och berghällar, s.k. impediment) så har vi skyddat ca: sju procent, men bara hälften av dessa är produktiv skog. Av dessa kvarvarande 3,5 procent är bara omkring hälften skogar som ligger nedan fjällskogsgränsen. Summa summarum blir att ynka knappa två procent av Sveriges produktiva skogslandskap åtnjuter någon form av skydd (och då ska man även veta att långtifrån alla de olika skyddsformer som finns garanterar att skogen i fråga får stå orörd i all framtid).

USA - landet som den naturälskande svensken älskar att hata - ligger långt över oss med sina 10 procent formellt skyddad skogsmark. Nästan vartenda europeiskt land har skyddat mer av sin inhemska skog än vi har gjort (och därutöver har de oftast också lagstiftat om lindrigare avverkningsformer på den brukade marken). Men detta gäller inte bara för länder med jämförbar levnadsstandard. Många mycket fattiga länder, som man skulle kunna tänka sig ha ekonomiska behov av exploatering, skyddar mer än oss. Costa Rica är ett sådant exempel. Det lilla landet har skyddat över 25 procent av sin skogsyta.

Den svenska synen på skogen (tyvärr även ofta inom miljörörelsen) är den av ett linjärt förlopp: Man börjar med en tom yta på vilken man planterar unga träd; dessa växer upp till att bli äldre träd vilka så småningom är färdiga för avverkning. Svenskens kulturella syn på skog är som träråvara. Inte en tanke ägnas åt alla de andra livsformer som finns i det ekosystem som skogen egentligen utgör.

En riktig skog, en sådan som stått här sedan senaste istiden, är en evigt föränderlig biotop. Här kan man fråga sig vad som är liv och död. En tall som stått och varit död i flera hundra år har under denna tid utgjort boplats och mat åt hundratals andra arter. Slutligen faller den, och då vidtar en ny era för alla de lika mångtaliga arter som är knutna till det multnande virket. Ett lövträd växer inte sällan upp i den glänta som bildats där tallen tidigare stått. Lever sitt långa liv. Dör, faller, och ersätts kanske återigen av en tall eller gran. Sådär håller det på. Utan slut, ända in i det första århundradet av nästa istid. Det är någonting helt annat än den svenska modellens genomsnittliga 80-åriga omloppstid. 


//Johannes Söderqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar